PSP发现者列表

2021-01-13 08:58
文章类别:
PSP系统文档
阅读次数:
8939

以下为PSP数据库统计的PSP发现者列表,包括所有通过PSP系统发现上报的可疑目标(也包括上报后未被光谱认证的目标),如有统计失误请联系管理员(张宓)更正。
 

格式:姓名 (发现数)

       编号  光谱类型  发现图名称 发现时间

 

·         张宓 (14)

○      M31N 2016-02a  Extragalactic nova  M31 A6.fts3 2016 02 07.56656 (13:35:51 UT)

○      SN 2016afa  SN II  NGC 5962.fts1 2016 02 12.92281 (22:08:51 UT)

○      AT 2016aqx  SN?  PGC 62205.fts1 2016 02 29.98125 (23:33:00 UT)(未获光谱)

○      AT 2016bsf  SN?  NGC 2308.fts1 2016 04 25.60477 (14:30:52 UT)(未获光谱)

○      SN 2017gjn  SN Ia  NGC 1062.fts1 2017 08 29.85969 (20:37:57 UT)

○      AT 2017gud  Nova FeII  M31 A11.fts2 2017 09 17.65519 (15:43:28 UT)

○      SN 2018acj  SN IIP  PGC 48989.fts1 2018 03 08.75273(18:03:56 UT)

○      SN 2018gjx  SN II  NGC 865.fts1 2018 09 15.82042(19:41:24 UT)

○      SN 2019bqe  SN Ia  NGC 3074.fts1 2019 03 07.80984 (19:26:10 UT)

○      PNV J00441073+4154220  NOVA?  M31 A6.fts4 2019 09 22.64457 (15:28:11 UT)(未获光谱)

○      SN 2019wep  SN II-pec  PGC 33464.fts1 2019 12 07.96979 (23:16:30 UT)

○      AT 2019wvf  NOVA FeII  M31 A13.fts8 2019 12 16.64736 (15:32:12 UT)

○      AT 2020lye  NOVA FeII  M31 A11.fts7 2020 06 07.86791 (20:49:47 UT)

○      SN 2020yzq  SN II  NGC 6628.fts1 2020 11 07.52309 (12:33:15 UT)

 

·         孙国佑 (12)

○      PNV J01315945+3328458  SN IIP  NGC 582.fts2 2015 10 02.92241 (22:08:16 UT)

○      SN 2015ay  SN II  PGC 4142.fts1 2015 10 03.83492 (20:02:17 UT)

○      SN 2016M  SN IIb  PGC 20526.fts3 2016 01 15.65765 (15:47:01 UT)

○      M31N 2016-02a  Extragalactic nova  M31 A6.fts3 2016 02 07.56656 (13:35:51 UT)

○      SN 2016aqw  SN II  PGC 32850.fts1 2016 02 29.84178 (20:12:10 UT)

○      AT 2016aqx  SN?  PGC 62205.fts1 2016 02 29.98125 (23:33:00 UT)(未获光谱)

○      SN 2016ghq  SN Ia  PGC 61711.fts1 2016 09 15.68569 (16:27:24 UT)

○      M31N 2017-09a  NOVA FeII  M31 A6.fts8 2017 09 01.77510 (18:36:09 UT)

○      AT 2017hqq  NOVA  M31 A11.fts2 2017 10 30.59861 (14:22:00 UT)(未获光谱)

○      AT 2019wvf  NOVA FeII  M31 A13.fts8 2019 12 16.64736 (15:32:12 UT)

○      SN 2020enm  SN Ia-91T/99aa-like  IC 1222.fts1 2020 03 16.91339 (21:55:17 UT)

○      AT 2020lye  NOVA FeII  M31 A11.fts7 2020 06 07.86791 (20:49:47 UT)

 

·         阮建高 (10)

○      PSN J04544410+6943075  SN?  PGC 16301.fts1 2015 09 11.87181 (20:55:24 UT)(未获光谱)

○      AT 2016ara  SN?  PGC 24002.fts2 2016 03 01.64185 (15:24:16 UT)(未获光谱)

○      AT 2016bsf  SN?  NGC 2308.fts1 2016 04 25.60477 (14:30:52 UT)(未获光谱)

○      SN 2017gjn  SN Ia  NGC 1062.fts1 2017 08 29.85969 (20:37:57 UT)

○      SN 2017hle  SN Ia-91bg-like  NGC 379.fts5 2017 10 18.68440 (16:25:32 UT)

○      AT 2017hqq  NOVA?  M31 A11.fts2 2017 10 30.59861 (14:22:00 UT)(未获光谱)

○      SN 2017ixe  SN Ia  NGC 933.fts3 2017 12 13.80928(19:25:22 UT)

○      SN 2018acj  SN IIP  PGC 48989.fts1 2018 03 08.75273(18:03:56 UT)

○      SN 2018gjx  SN II  NGC 865.fts1 2018 09 15.82042(19:41:24 UT)

○      SN 2019aik  SN Ia  NGC 3304.fts1 2019 01 30.92084(22:06:01 UT)

 

·         高伟 (7)

○      SN 2016afa  SN II  NGC 5962.fts1 2016 02 12.92281 (22:08:51 UT)

○      SN 2016ajo  SN Ib  PGC 62338.fts1 2016 02 20.99075 (23:46:41 UT)

○      SN 2016aqw  SN II  PGC 32850.fts1 2016 02 29.84178 (20:12:10 UT)

○      AT 2016aqx  SN?  PGC 62205.fts1 2016 02 29.98125 (23:33:00 UT)(未获光谱)

○      SN 2017glx  SN Ia-91T-like  NGC 6824.fts1 2017 09 03.70174 (16:50:30 UT)

○      SN 2019wep  SN II-pec  PGC 33464.fts1 2019 12 07.96979 (23:16:30 UT)

○      SN 2020yzq  SN II  NGC 6628.fts1 2020 11 07.52309 (12:33:15 UT)

 

·         王晓兵 (6)

○      SN 2016aqw  SN II  PGC 32850.fts1 2016 02 29.84178 (20:12:10 UT)

○      AT 2016aqx  SN?  PGC 62205.fts1 2016 02 29.98125 (23:33:00 UT)(未获光谱)

○      SN 2016ghq  SN Ia  PGC 61711.fts1 2016 09 15.68569 (16:27:24 UT)

○      SN 2017gjn  SN Ia  NGC 1062.fts1 2017 08 29.85969 (20:37:57 UT)

○      SN 2017hle  SN Ia-91bg-like  NGC 379.fts5 2017 10 18.68440 (16:25:32 UT)

○      SN 2018gjx  SN II  NGC 865.fts1 2018 09 15.82042(19:41:24 UT)

 

·         计成 (6)

○      AT 2016adm  SN?  IC 1267.fts2 2016 02 06.96678 (23:12:10 UT)(未获光谱)

○      M31N 2016-02a  Extragalactic nova  M31 A6.fts3 2016 02 07.56656 (13:35:51 UT)

○      SN 2016aqw  SN II  PGC 32850.fts1 2016 02 29.84178 (20:12:10 UT)

○      AT 2016aqx  SN?  PGC 62205.fts1 2016 02 29.98125 (23:33:00 UT)(未获光谱)

○      AT 2016ara  SN?  PGC 24002.fts2 2016 03 01.64185 (15:24:16 UT)(未获光谱)

○      AT 2016bsf  SN?  NGC 2308.fts1 2016 04 25.60477 (14:30:52 UT)(未获光谱)

 

·         李昂 (6)

○      AT 2016adm  SN?  IC 1267.fts2 2016 02 06.96678 (23:12:10 UT)(未获光谱)

○      SN 2016afa  SN II  NGC 5962.fts1 2016 02 12.92281 (22:08:51 UT)

○      SN 2016aqw  SN II  PGC 32850.fts1 2016 02 29.84178 (20:12:10 UT)

○      AT 2016bsf  SN?  NGC 2308.fts1 2016 04 25.60477 (14:30:52 UT)(未获光谱)

○      AT 2017fvb  NOVA?  M31 A11.fts2 2017 07 31.82243 (19:44:18 UT)(未获光谱)

○      SN 2017glx  SN Ia-91T-like  NGC 6824.fts1 2017 09 03.70174 (16:50:30 UT)

 

·         赵经远 (6)

○      SN 2017gjn  SN Ia  NGC 1062.fts1 2017 08 29.85969 (20:37:57 UT)

○      M31N 2017-09a  NOVA FeII  M31 A6.fts8 2017 09 01.77510 (18:36:09 UT)

○      SN 2018acj  SN IIP  PGC 48989.fts1 2018 03 08..75273(18:03:56 UT)

○      SN 2018gjx  SN II  NGC 865.fts1 2018 09 15.82042(19:41:24 UT)

○      SN 2019bqe  SN Ia  NGC 3074.fts1 2019 03 07.80984 (19:26:10 UT)

○      AT 2020lye  NOVA FeII  M31 A11.fts7 2020 06 07.86791 (20:49:47 UT)

 

·         丁乙 (6)

○      SN 2016ajo SN Ib  PGC 62338.fts1 2016 02 20.99075 (23:46:41 UT)

○      SN 2016ghq  SN Ia  PGC 61711.fts1 2016 09 15.68569 (16:27:24 UT)

○      AT2017gud  Nova FeII  M31 A11.fts2 2017 09 17.65519 (15:43:28 UT)

○      SN 2018gjx  SN II  NGC 865.fts1 2018 09 15.82042(19:41:24 UT)

○      SN 2019wep  SN II-pec  PGC 33464.fts1 2019 12 07.96979 (23:16:30 UT)

○      SN 2020yzq  SN II  NGC 6628.fts1 2020 11 07.52309 (12:33:15 UT)

 

·         李言蹊 (5)

○      AT 2016bsf  SN?  NGC 2308.fts1 2016 04 25.60477 (14:30:52 UT)(未获光谱)

○      SN 2016ghq  SN Ia  PGC 61711.fts1 2016 09 15.68569 (16:27:24 UT)

○      SN 2017gjn  SN Ia  NGC 1062.fts1 2017 08 29.85969 (20:37:57 UT)

○      SN 2017glx  SN Ia-91T-like  NGC 6824.fts1 2017 09 03.70174 (16:50:30 UT)

○      AT2017hqq  NOVA?  M31 A11.fts2 2017 10 30.59861 (14:22:00 UT)(未获光谱)

 

·         胡迪 (5)

○      SN 2016afa  SN II  NGC 5962.fts1 2016 02 12.92281 (22:08:51 UT)

○      SN 2016aqw  SN II  PGC 32850.fts1 2016 02 29.84178 (20:12:10 UT)

○      AT 2016aqx  SN?  PGC 62205.fts1 2016 02 29.98125 (23:33:00 UT)(未获光谱)

○      M31N 2017-09a  NOVA FeII  M31 A6.fts8 2017 09 01.77510 (18:36:09 UT)

○      SN 2017ixe  SN Ia  NGC 933.fts3 2017 12 13.80928(19:25:22 UT)

 

·         徐智坚 (5)

○      SN 2016M  SN IIb  PGC 20526.fts3 2016 01 15.65765 (15:47:01 UT)

○      M31 2017-07b  NOVA FeII  NGC 224.fts1 2017 07 19.87796 (21:04:16 UT)

○      SN 2017glx  SN Ia-91T-like  NGC 6824.fts1 2017 09 03.70174 (16:50:30 UT)

○      AT2017gud  Nova FeII  M31 A11.fts2 2017 09 17.65519 (15:43:28 UT)

○      SN 2019aik  SN Ia  NGC 3304.fts1 2019 01 30.92084(22:06:01 UT)

 

·         徐建林  (5)

○      SN 2018acj  SN IIP  PGC 48989.fts1 2018 03 08.75273(18:03:56 UT)

○      SN 2018gjx  SN II  NGC 865.fts1 2018 09 15.82042(19:41:24 UT)

○      SN 2019bqe  SN Ia  NGC 3074.fts1 2019 03 07.80984 (19:26:10 UT)

○      PNV J00441073+4154220  NOVA?  M31 A6.fts4 2019 09 22.64457 (15:28:11 UT)(未获光谱)

○      AT 2020lye  NOVA FeII  M31 A11.fts7 2020 06 07.86791 (20:49:47 UT)

 

·         沈洋 (5)

○      SN 2016afa  SN II  NGC 5962.fts1 2016 02 12.92281 (22:08:51 UT)

○      SN 2016aqw  SN II  PGC 32850.fts1 2016 02 29.84178 (20:12:10 UT)

○      AT 2016aqx  SN?  PGC 62205.fts1 2016 02 29.98125 (23:33:00 UT)(未获光谱)

○      AT 2016bsf  SN?  NGC 2308.fts1 2016 04 25.60477 (14:30:52 UT)(未获光谱)

○      SN 2020yzq  SN II  NGC 6628.fts1 2020 11 07.52309 (12:33:15 UT)

 

·         廖家铭 (4)

○      PSN J04544410+6943075  SN?  PGC 16301.fts1 2015 09 11.87181 (20:55:24 UT)(未获光谱)

○      PNV J01315945+3328458  SN IIP  NGC 582.fts2 2015 10 02.92241 (22:08:16 UT)

○      SN 2015ay  SN II  PGC 4142.fts1 2015 10 03.83492 (20:02:17 UT)

○      M31N 2016-02a  Extragalactic nova  M31 A6.fts3 2016 02 07.56656 (13:35:51 UT)

 

·         薛皓辰 (4)

○      M31N 2016-02a  Extragalactic nova  M31 A6.fts3 2016 02 07.56656 (13:35:51 UT)

○      SN 2016aqw  SN II  PGC 32850.fts1 2016 02 29.84178 (20:12:10 UT)

○      AT 2016aqx  SN?  PGC 62205.fts1 2016 02 29.98125 (23:33:00 UT)(未获光谱)

○      SN 2017gjn  SN Ia  NGC 1062.fts1 2017 08 29.85969 (20:37:57 UT)

 

·         孙霈源 (4)

○      AT 2016adm  SN?  IC 1267.fts2 2016 02 06.96678 (23:12:10 UT)(未获光谱)

○      SN 2016afa  SN II  NGC 5962.fts1 2016 02 12.92281 (22:08:51 UT)

○      SN 2016ghq  SN Ia  PGC 61711.fts1 2016 09 15.68569 (16:27:24 UT)

○      AT2017gud  Nova FeII  M31 A11.fts2 2017 09 17.65519 (15:43:28 UT)

 

·         张小卫 (4)

○      SN 2016aqw  SN II  PGC 32850.fts1 2016 02 29.84178 (20:12:10 UT)

○      M31N 2017-09a  NOVA FeII  M31 A6.fts8 2017 09 01.77510 (18:36:09 UT)

○      SN 2018acj  SN IIP  PGC 48989.fts1 2018 03 08.75273(18:03:56 UT)

○      SN 2018gjx  SN II  NGC 865.fts1 2018 09 15.82042(19:41:24 UT)

 

·         涂天宇 (4)

○      AT 2016aqx  SN?  PGC 62205.fts1 2016 02 29.98125 (23:33:00 UT)(未获光谱)

○      SN 2019bqe  SN Ia  NGC 3074.fts1 2019 03 07.80984 (19:26:10 UT)

○      PNV J00441073+4154220  NOVA?  M31 A6.fts4 2019 09 22.64457 (15:28:11 UT)(未获光谱)

○      AT 2020lye  NOVA FeII  M31 A11.fts7 2020 06 07.86791 (20:49:47 UT)

 

·         徐佳一 (3)

○      SN 2015ay  SN II  PGC 4142.fts1 2015 10 03.83492 (20:02:17 UT)

○      SN 2016M  SN IIb  PGC 20526.fts3 2016 01 15.65765 (15:47:01 UT)

○      AT 2016aqx  SN?  PGC 62205.fts1 2016 02 29.98125 (23:33:00 UT)(未获光谱)

 

·         尹强 (3)

○      M31N 2016-02a  Extragalactic nova  M31 A6.fts3 2016 02 07.56656 (13:35:51 UT)

○      SN 2016aqw  SN II  PGC 32850.fts1 2016 02 29.84178 (20:12:10 UT)

○      AT 2016aqx  SN?  PGC 62205.fts1 2016 02 29.98125 (23:33:00 UT)(未获光谱)

 

·         廖熙 (3)

○      SN 2016afa  SN II  NGC 5962.fts1 2016 02 12.92281 (22:08:51 UT)

○      SN 2016aqw  SN II  PGC 32850.fts1 2016 02 29.84178 (20:12:10 UT)

○      SN 2016ghq  SN Ia  PGC 61711.fts1 2016 09 15.68569 (16:27:24 UT)

 

·         宋韦肇凰 (3)

○      AT 2016aqx  SN?  PGC 62205.fts1 2016 02 29.98125 (23:33:00 UT)(未获光谱)

○      AT 2016bsf  SN?  NGC 2308.fts1 2016 04 25.60477 (14:30:52 UT)(未获光谱)

○      SN 2016ghq  SN Ia  PGC 61711.fts1 2016 09 15.68569 (16:27:24 UT)

 

·         蒋昕玙  (3)

○      SN 2018gjx  SN II  NGC 865.fts1 2018 09 15.82042(19:41:24 UT)

○      AT 2019wvf  NOVA FeII  M31 A13.fts8 2019 12 16.64736 (15:32:12 UT)

○      SN 2020yzq  SN II  NGC 6628.fts1 2020 11 07.52309 (12:33:15 UT)

 

·         张紫恒 (2)

○      AT 2016aqx  SN?  PGC 62205.fts1 2016 02 29.98125 (23:33:00 UT)(未获光谱)

○      AT 2016ara  SN?  PGC 24002.fts2 2016 03 01.64185 (15:24:16 UT)(未获光谱)

 

·         王奥博 (2)

○      M31N 2016-02a  Extragalactic nova  M31 A6.fts3 2016 02 07.56656 (13:35:51 UT)

○      AT 2016aqx  SN?  PGC 62205.fts1 2016 02 29.98125 (23:33:00 UT)(未获光谱)

 

·         吕玉玺 (2)

○      M31N 2016-02a  Extragalactic nova  M31 A6.fts3 2016 02 07.56656 (13:35:51 UT)

○      AT 2016bsf  SN?  NGC 2308.fts1 2016 04 25.60477 (14:30:52 UT)(未获光谱)

 

·         廖梁健 (2)

○      SN 2016aqw  SN II  PGC 32850.fts1 2016 02 29.84178 (20:12:10 UT)

○      AT 2016aqx  SN?  PGC 62205.fts1 2016 02 29.98125 (23:33:00 UT)(未获光谱)

 

·         余云香 (2)

○      SN 2016aqw  SN II  PGC 32850.fts1 2016 02 29.84178 (20:12:10 UT)

○      AT 2016aqx  SN?  PGC 62205.fts1 2016 02 29.98125 (23:33:00 UT)(未获光谱)

 

·         李露泽 (2)

○      SN 2016aqw  SN II  PGC 32850.fts1 2016 02 29.84178 (20:12:10 UT)

○      AT 2016aqx  SN?  PGC 62205.fts1 2016 02 29.98125 (23:33:00 UT)(未获光谱)

 

·         殷淑蕾 (2)

○      AT 2016aqx  SN?  PGC 62205.fts1 2016 02 29.98125 (23:33:00 UT)(未获光谱)

○      AT 2016bsf  SN?  NGC 2308.fts1 2016 04 25.60477 (14:30:52 UT)(未获光谱)

 

·         曹铮  (2)

○      SN 2017ixe  SN Ia  NGC 933.fts3 2017 12 13.80928(19:25:22 UT)

○      SN 2018gjx  SN II  NGC 865.fts1 2018 09 15.82042(19:41:24 UT)

 

·         聂迎滨 (2)

○      AT 2016bsf  SN?  NGC 2308.fts1 2016 04 25.60477 (14:30:52 UT)(未获光谱)

○      AT 2020lye  NOVA FeII  M31 A11.fts7 2020 06 07.86791 (20:49:47 UT)

 

·         徐章瑞  (2)

○      SN 2019bqe  SN Ia  NGC 3074.fts1 2019 03 07.80984 (19:26:10 UT)

○      AT 2020lye  NOVA FeII  M31 A11.fts7 2020 06 07.86791 (20:49:47 UT)

 

·         陈剑星 (1)

○      SN 2015ay  SN II  PGC 4142.fts1 2015 10 03.83492 (20:02:17 UT)

 

·         谭瀚杰 (1)

○      SN 2016M  SN IIb  PGC 20526.fts3 2016 01 15.65765 (15:47:01 UT)

 

·         周玖 (1)

○      SN 2016afa  SN II  NGC 5962.fts1 2016 02 12.92281 (22:08:51 UT)

 

·         娄佳昕 (1)

○      SN 2016aqw  SN II  PGC 32850.fts1 2016 02 29.84178 (20:12:10 UT)

 

·         乔铅振 (1)

○      SN 2016aqw  SN II  PGC 32850.fts1 2016 02 29.84178 (20:12:10 UT)

 

·         刘声 (1)

○      SN 2016aqw  SN II  PGC 32850.fts1 2016 02 29.84178 (20:12:10 UT)

 

·         李树璋

○      SN 2016aqw  SN II  PGC 32850.fts1 2016 02 29.84178 (20:12:10 UT)

 

·         袁奎 (1)

○      SN 2016aqw  SN II  PGC 32850.fts1 2016 02 29.84178 (20:12:10 UT)

 

·         惠琪 (1)

○      SN 2016aqw  SN II  PGC 32850.fts1 2016 02 29.84178 (20:12:10 UT)

 

·         田彬 (1)

○      SN 2016aqw  SN II  PGC 32850.fts1 2016 02 29.84178 (20:12:10 UT)

 

·         胡贤溢 (1)

○      SN 2017gjn  SN Ia  NGC 1062.fts1 2017 08 29.85969 (20:37:57 UT)

 

·         张申炜 (1)

○      M31N 2017-09a  NOVA FeII  M31 A6.fts8 2017 09 01.77510 (18:36:09 UT)

 

·         施韡 (1)

○      M31N 2017-09a  NOVA FeII  M31 A6.fts8 2017 09 01.77510 (18:36:09 UT)

 

·         赵梓易 (1)

○      SN 2017hle  SN Ia-91bg-like  NGC 379.fts5 2017 10 18.68440 (16:25:32 UT)

 

·         郭栩 (1)

○      AT 2016adm  SN?  IC 1267.fts2 2016 02 06.96678 (23:12:10 UT)(未获光谱)

 

·         娄延文 (1)

○      AT 2016aqx  SN?  PGC 62205.fts1 2016 02 29.98125 (23:33:00 UT)(未获光谱)

 

·         顾少雄 (1)

○      AT 2016aqx  SN?  PGC 62205.fts1 2016 02 29.98125 (23:33:00 UT)(未获光谱)

 

·         蔡新忠 (1)

○      AT 2016bsf  SN?  NGC 2308.fts1 2016 04 25.60477 (14:30:52 UT)(未获光谱)

 

·         刘伟根  (1)

○      SN 2018acj  SN IIP  PGC 48989.fts1 2018 03 08.75273(18:03:56 UT)

 

·         刘少华  (1)

  ○      SN 2018gjx  SN II  NGC 865.fts1 2018 09 15.82042(19:41:24 UT)

 

·         熊家锐  (1)

○      SN 2019aik  SN Ia  NGC 3304.fts1 2019 01 30.92084(22:06:01 UT)

 

·         贺柏翔  (1)

○      SN 2019bqe  SN Ia  NGC 3074.fts1 2019 03 07.80984 (19:26:10 UT)

 

·         毛学辉  (1)

○      SN 2019wep  SN II-pec  PGC 33464.fts1 2019 12 07.96979 (23:16:30 UT)

 

·         王慧敏  (1)

○      AT 2020lye  NOVA FeII  M31 A11.fts7 2020 06 07.86791 (20:49:47 UT)

 

·         高振超  (1)

○      AT 2020lye  NOVA FeII  M31 A11.fts7 2020 06 07.86791 (20:49:47 UT)

 

·         杜飞 (1)

○      SN 2020yzq  SN II  NGC 6628.fts1 2020 11 07.52309 (12:33:15 UT)

 

·         符倚瑞 (1)

○      SN 2020yzq  SN II  NGC 6628.fts1 2020 11 07.52309 (12:33:15 UT)

 

·         束伦 (1)

○      SN 2020yzq  SN II  NGC 6628.fts1 2020 11 07.52309 (12:33:15 UT)

更多文章

  • 项目简介(2020-07-20 12:12)
  • 公众超新星搜寻项目(PSP)奖项获奖者名单(2021-01-09 01:37)
  • PSP系统发现目标列表(2021-02-04 09:31)
  • PSP发现者列表(2021-01-13 08:58)
  • 足不出户 仰望星空(2015-08-16 12:33)
  • 误判图例(2016-03-22 01:12)
  • 操作说明(2020-10-19 11:05)